Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Επικοινωνία


Στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19 και λόγω της αυξανόμενης ανάγκης των πολιτών να συναλλάσονται με φορείς του δημοσίου εξ αποστάσεως, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος ενημερώνει τους Γονείς και κηδεμόνες για τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων μέσω e-mail : email: mail@5dim-peram.att.sch.gr με τους τρεις κάτωθι τρόπους:

  1. Συμπληρώνεται την Αίτηση προς το 5ο Δ.Σ.Περάματος σύμφωνα με το υπόδειγμα  Αίτηση-5ου Δ.Σ.Περάματος   και αποστέλλεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου το έγγραφο σκαναρισμένο σε μορφή αρχείου pdf. Η αίτηση και η παροχή της συγκατάθεσης, καθώς και η ανάκλησή της μπορούν να διαβιβάζονται και με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης).
  2. Δημιουργείται μέσα από την πλατφόρμα gov.gr ( https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses ) ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία συμπληρώνετε  τα στοιχεία του αιτούντος ( στοιχεία ταυτοποίησης του γονέα/κηδεμόνα και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό του, το πατρώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και την διεύθυνσή του, κινητό, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου, εάν τίθεται τέτοιο ζήτημα) και το εξής κείμενο:  “Δηλώνω Υπεύθυνα ότι είμαι ο …………. (π.χ. ο γονέας/κηδεμόνας του (Ονοματεπώνυμο του μαθητή) και παρακαλώ …(συμπληρώστε το αίτημά σας)”. Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε με αυτόν τον τρόπο είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.                                                                                                                                                                                                                                                                            «Έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που παράγονται με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ιδίως μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, γίνονται δεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 3 του Ν. 3979/2011 για την διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων.».Αποστέλλεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου το έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf.
  3. Η ενεργοποίηση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκπεραιώνουν πλήθος υποθέσεων τους με το Δημόσιο, ηλεκτρονικά, από τον υπολογιστή ή το κινητό τους. Ωστόσο, οφείλουμε να προστατεύσουμε και όσους συμπολίτες μας δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες ή τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η δυνατότητα να αποστέλλουν  τα έγγραφα μέσω ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών), Πέραμα, Λεωφόρος Ειρήνης 215, Ειρήνη – Νεώριο, τηλέφωνο: 2104411333.

 

 

Οδηγίες για την έκδοση ψηφιακής Υπεύθυνης Δήλωσης

Αυθεντικοποίηση χρηστών της ΕΨΠ [Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)]

Για την πρόσβαση στις ως άνω υπηρεσίες, απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Στον ιστότοπο της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης ο χρήστης επιλέγει μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Υπεύθυνη δήλωση,
β) Εξουσιοδότηση,
γ) Αίτηση.

Στη συνέχεια, το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στο περιβάλλον της ΓΓΠΣΔΔ, προκειμένου να λάβει χώρα η αυθεντικοποίηση του χρήστη, δηλαδή η επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητάς του, με χρήση των διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί taxisnet).

Διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης (e-dilosi).

Ενέργειες πολιτών

α) Αφού ολοκληρωθεί η αυθεντικοποίηση, ο χρήστης προβαίνει στην επιλογή του επιθυμητού μεταξύ των προσυμπληρωμένων προτύπων ή του γενικού προτύπου με ελεύθερο κείμενο. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην υπεύθυνη δήλωση. Στην περίπτωση που στο επιλεγέν πρότυπο δεν εμφανίζονται προσυμπληρωμένα όλα τα στοιχεία του χρήστη, τα κενά πεδία συμπληρώνονται από τον ίδιο τον χρήστη. Τέλος, ο χρήστης συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση με βάση το πρότυπο που επέλεξε.

β) Ο χρήστης, αφού προβεί σε επισκόπηση της συνταχθείσας υπεύθυνης δήλωσής του, πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία συναίνεσης/αποδοχής του περιεχομένου της. Η διαδικασία αυτή διενεργείται μέσω της αποστολής από το σύστημα ενός μοναδικού κωδικού, που του αποστέλλεται με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της περιγραφόμενης στην προηγούμενη υποπαράγραφο (β) διαδικασίας συναίνεσης/αποδοχής, ολοκληρώνεται η έκδοση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, η οποία, πλέον, φέρει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR code καθώς και την ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα. Ο χρήστης μπορεί είτε να αποθηκεύσει τοπικά στον υπολογιστή του το αρχείο της υπεύθυνης δήλωσης ή να επιλέξει να του σταλεί ο υπερσύνδεσμος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms). Η αναγραφόμενη στην ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ημερομηνία αντιστοιχεί και λογίζεται ως ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Με αυτόν τον τρόπο, ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της.

δ) Στο σημείο αυτό, ο χρήστης έχει τις εξής δυνατότητες: Είτε αποστέλλει τον υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της συνταχθείσας ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσής του στον φορέα-λήπτη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms), είτε ενημερώνει τηλεφωνικά τον φορέα-λήπτη για τον ως άνω αναγνωριστικό αριθμό είτε εκτυπώνει την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωσή του, με σκοπό να την προσκομίσει στον φορέα-λήπτη. Ιδιαιτέρως συνιστάται να μην ακολουθείται η εκτύπωση παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας.